Τα ανθρωπογεωγραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών ως παράγοντας διδακτικής αποτελεσματικότητας σε δίγλωσσα σχολεία: διακρατική, συγκριτική μελέτη

Περίληψη

Η Διδακτορική Διατριβή προσεγγίζει τη διδασκαλία ως ένα δυναμικό, χωρο-κοινωνικό φαινόμενο (McGregor, 2004a· Γερμανός, 2018· Lim, 2020), το οποίο αναπτύσσεται, κατά τη διδασκαλία, μέσω της αλληλεπίδρασης των μαθητών μεταξύ τους αλλά και με τον χώρο της σχολικής αίθουσας. Ειδικότερα, η παρούσα μελέτη συσχετίζει το πλαίσιο διεξαγωγής της διδασκαλίας με το οικοσύστημα, που παράγεται διαμέσου των ποικίλων αλληλεπιδράσεων χώρου και μανθανόντων. Αυτή η δυναμική, αλληλεπιδραστική διαδικασία συνιστά τη συγκρότηση του ανθρωπογεωγραφικού αποτυπώματος της σχολικής τάξης και συνδέεται εννοιολογικά με την «Ανθρωπογεωγραφία της σχολικής τάξης» (Καψάλης & Νημά, 2012:251-252· Βαρθαλίτης -Σακελαρίου & Χαχούλη, 2012:24). Το πεδίο αλληλεπιδράσεων των γλωσσικών και κοινωνικο-πολιτισμικών χαρακτηριστικών των μανθανόντων (Ασκούνη, 2006· Σελλά -Μάζη, 2016:53) και των φυσικών και ανθρωπογενών χαρακτηριστικών του χώρου της εκάστοτε σχολικής τάξης, διαμορφώνει ένα μοναδικό πλαίσιο διεξαγωγής της διδασκαλίας (Συ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Doctoral Dissertation approaches teaching, as a dynamic spatial-social phenomenon (McGregor, 2004a· Germanos, 2018· Lim, 2020), which develops through the interaction between students in the classroom space, during teaching, with the space itself, but also among students. In particular, the present study relates the teaching framework to the ecosystem, which is produced through the various interactions of space and learners. This dynamic, interactive process constitutes the formation of the anthropogeographic imprint of the classroom and is conceptually linked to the “Anthropogeography of the school classroom” (Kapsalis & Nima, 2012:251-252· Varthalitis-Sakelariou& Chachouli, 2012:24). The field of interactions between the socio-cultural characteristics of the learners (Askouni, 2006· Sella-Mazi, 2016:53) and the physical and anthropogenic characteristics of the space of each school class forms a unique framework for teaching (Sygollitou, 1997· Tsoukala, 2018:88· Lim, 2020).The dev ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Im Rahmen der Dissertation wird der Unterricht als ein dynamisches, räumlich-soziales Phänomen betrachtet (McGregor, 2004a· Γερμανός, 2018· Lim, 2020), das sich während des didaktischen Handelns aus der Interaktion zwischen den Schülern aber auch zwischen den Schülern und dem Klassenraum entwickelt. Die vorliegende Studie verknüpft den Lehrkontext mit dem Ökosystem, das durch die verschiedenen Interaktionen von Raum und Lernenden entsteht. Dieser dynamische, interaktive Prozess stellt das Konzept des anthropogeografischen Fußabdrucks des Klassenraums dar und ist konzeptionell mit der “Anthropogeographie des Klassenraums” verbunden (Kapsalis & Nima, 2012:251-252· Varthalitis -Sakelariou & Hachouli, 2012:24). Das Interaktionsfeld, in dem die sprachlichen und soziokulturellen Merkmale der Lernenden (Askouni, 2006; Sella-Mazi, 2016:53) und die physischen und anthropogenen Merkmale des jeweiligen Klassenraums interagieren, gestaltet einen einzigartigen Rahmen didaktischen Handelns (Sygollit ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2025)
DOI
10.12681/eadd/54281
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54281
ND
54281
Εναλλακτικός τίτλος
Anthropogeographic characteristics of students as a factor of teaching effectiveness in bilingual schools: a cross-national, comparative study
Συγγραφέας
Κατερίνη, Ιωάννα (Πατρώνυμο: Ελευθέριος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Φύκαρης Ιωάννης
Νικολάου Μαρία-Σουζάνα
Ζμας Αριστοτέλης
Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος
Καμαρούδης Σταύρος
Λιακοπούλου Μαρία
Σοφού Ευστρατία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Διδασκαλία και κατάρτιση
Λέξεις-κλειδιά
Ανθρωπογεωγραφία της σχολικής τάξης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.