Παρακολούθηση της βιομηχανικής ρύπανσης και της επιρροής της σε ορισμένα είδη ζώων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης - Ελλαδα

Περίληψη

Δεδομένου ότι η βιομηχανική ανάπτυξη είναι χαρακτηριστικό της εποχής μας, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ουσιαστικό συστατικό της βιώσιμης ανάπτυξης της κοινωνίας, με στόχο τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, τη διατήρηση και ενίσχυση των φυσικών παραγόντων, τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής και των συνθηκών που μπορούν να επηρεάσουν την ανθρώπινη υγεία και την ευημερία των ζώων. H Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία έχει εναρμονιστεί για την πρόληψη, τη μείωση και τον έλεγχο της ρύπανσης όλων των περιβαλλοντικών στοιχείων στο σύνολό τους, σύμφωνα με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και τις διεθνείς υποχρεώσεις. Στον τομέα αυτό, οι διεθνείς συμφωνίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μείωση της ρύπανσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο κύριος σκοπός αυτών ήταν να επιτευχθεί μια εστιασμένη ενημέρωση της παρακολούθησης της ρύπανσης των υδάτων, του αέρα και του εδάφους σε ορισμένες περιοχές της επαρχίας (επαρχία) Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, συσχέτιση με τις επιπτώσεις της στην υγεία των ζώων π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Since industrial development is a characteristic of our times, environmental protection is an essential component of sustainable development of society, aimed to maintain ecological balance, preserving and enhancing natural factors, ensuring quality of life and conditions that may influence human health and animals’ welfare. European environmental legislation has been harmonized to prevent, reduce and control pollution of all environmental components as a whole, in line with the principle of sustainable development and international obligations. In this area, international agreements have an important role in reducing pollution at the global level. The main purpose of this these was to achieve a focused update of monitoring water, air and soil pollution in some areas of the province (district) Thessaloniki, Greece, in correlation with its effects on health of animals farmed in that zone. In the first chapter of the 2nd Part, entitled "Monitoring of pollution of rivers and lakes in the ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

REZUMAT Deoarece dezvoltarea industrială este o caracteristică a epocii actuale, protecţiamediului, constituie o componentă esenţială a dezvoltării durabile a societăţii, având cascop păstrarea echilibrului ecologic, menţinerea şi ameliorarea factorilor naturali, asigurarea calităţii vieţii şi a condiţiilor care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omuluişi animalelor. Legislaţia de mediu europeană a fost armonizată în scopul prevenirii, reducerii şicontrolului poluării, cu privire la toate componentele mediului în ansamblul său, în acordcu principiul dezvoltării durabile şi cu obligaţiile internaţionale. Pe acest palier,înţelegerile internaţionale au un rol determinant în reducerea poluării la scară planetară. Scopul principal al lucrării de faţă îl constituie realizarea unei concentrate aducerila zi a monitorizării poluării apelor, solului şi aerului din unele zone ale provincieiSalonic-Grecia, în corelaţie cu efectele acesteia asupra stării de sănătate a animalelorcrescute în area ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51910
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51910
ND
51910
Εναλλακτικός τίτλος
Industrial pollution monitoring and its influence on some species of animals in Thessaloniki area - Greece
Monitorizarea poluarii industriale si a influentei acesteia asupra unor specii de animale in zona Thessaloniki - Grecia
Συγγραφέας
Λεωνίδης, Ανδρέας (Πατρώνυμο: Κυριάκος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara, Bucuresti. Facultatea De Medicina Veterinara
Εξεταστική επιτροπή
Predoi Gabriel
Crivineanu Victor
Tudoreanu Liliana
Trif Alexandra
Oros Adrian
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΚτηνιατρική ➨ Εκτρεφόμενα ζώα
Λέξεις-κλειδιά
Θεσσαλονίκη
Χώρα
Ρουμανία
Γλώσσα
Ρουμανικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.