Ο αποκλεισμός του οικονομικού φορέα στις δημόσιες συμβάσεις: συγκριτική μελέτη με το δίκαιο των Η.Π.Α., της Παγκόσμιας Τράπεζας και των κρατών μελών της Ε.Ε.

Περίληψη

Η διατριβή έχει ως αντικείμενο την έρευνα των σχετικών κανόνων δικαίου που τίθενται για τον αποκλεισμό ενός οικονομικού φορέα κατά τη διαδικασία σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, περιλαμβάνοντας ιδίως συγκριτική επισκόπηση μεταξύ κανόνων του θεσμικού πλαισίου των Η.Π.Α, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ενωσιακού πλαισίου, με βάση τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και τις διατάξεις του ν. 4412/2016 που αποτελεί το εθνικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Στην μελέτη και ανάλυση των κανόνων των διαφορετικών δικαιϊκών συστημάτων αναδεικνύονται οι σημαντικές κανονιστικές ρυθμίσεις των κρατών μελών που αφορούν τόσο σε επίπεδο θεσμικής οργάνωσης των κανόνων αποκλεισμού όπως και στον τρόπο εφαρμογής σχετικών διατάξεων των λόγων αποκλεισμού. Η μελέτη των διαφορετικών συστημάτων, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο οργάνωσης και εφαρμογής των κανόνων αποκλεισμού, συμβάλλει, με την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών που προκύπτουν, στην επιλογή ενός αποτελεσματι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the dissertation is to research the legal rules set for the exclusion grounds of an economic operator in the process of concluding a public contract at international, european and national level. More particularly it includes a comparative overview of rules of the US institutional framework, of the World Bank and the Union framework, based on the provisions of Directive 2014/24 /EU and the provisions of Law 4412/2016, which is the national framework for public procurement in Greece. The study and analysis of the rules of the different legal systems highlight the important regulations of the Member States which concern both the level of institutional organization of the rules of exclusion and the manner of application of relevant provisions of the grounds for exclusion. The study of the different systems, as regards particularly how the exclusion rules are organized and applied, contributes, by utilizing the best practices that emerge, to the development of an effective s ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2024)
DOI
10.12681/eadd/51185
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51185
ND
51185
Εναλλακτικός τίτλος
Exclusion grounds of the economic operator in public procurement: a comparative legal study of the USA, the World Bank and EU member states
Συγγραφέας
Βλάχου, Ευαγγελία του Γεώργιος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Φορτσάκης Θεόδωρος
Σιούτη Γλυκερία
Κονδύλης Βασίλειος
Δελλής Γεώργιος
Λαζαράτος Παναγιώτης
Ευστρατίου Παύλος-Μιχαήλ
Ράϊκος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Νομική επιστήμη, διεπιστημονική προσέγγιση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Δημόσιες συμβάσεις; Aποκλεισμός; Επιχειρήσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.