Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και ενεργειακή απόδοση δημοσίων κτιρίων

Περίληψη

Η Διδακτορική Διατριβή αναλύει το νομικό καθεστώς των συμβάσεων Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων. Στην Εισαγωγή γίνεται αναφορά στο θεμελιώδες δικαίωμα στο νερό, ιδίως σε συνδυασμό με την απαγόρευση της υδρορωγμάτωσης στη Γαλλία, το 2011. Το πρώτο μέρος συνίσταται σε νομική προσέγγιση των ΣΔΙΤ, οι οποίες αποτελούν περίπτωση εναλλακτικού «contracting out». Οι νέοι νόμοι 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις και 4413/2016 για τις παραχωρήσεις εφαρμόζονται και σε ΣΔΙΤ. Η σύμβαση ΣΔΙΤ ορίζεται ως αμφοτεροβαρής γραπτή σύμβαση μεσοπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης συνεργασίας ενός δημόσιου φορέα με έναν ιδιωτικό είτε για την εκτέλεση ενός τεχνικού έργου είτε για την παροχή υπηρεσίας, έναντι ανταλλάγματος. Εξάλλου, εξετάζονται οι κτιριακές ΣΔΙΤ, ιδίως για τα μουσεία. Γίνεται επίσης ανάλυση της νομοθεσίας για τις συμβάσεις πολιτιστικής χορηγίας που μοιάζουν με τις ΣΔΙΤ. Το δεύτερο μέρος προσεγγίζει το καθεστώς της ενεργειακής απόδοσης δημοσίω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The PhD thesis analyzes the legal status on Public – Private Partnership (PPP) contracts as well as on the energy efficiency of public buildings. In the Introduction, a reference is made on the fundamental right to water, mainly in combination with the prohibition of fracking in France, in 2011. The first part consists in a legal approach to PPPs, which constitute a category of the alternative contracting out. New laws 4412/2016 on public contracts and 4413/2016 on concessions are applicable inter alia in PPPs. PPP is defined as a reciprocal-obligations written contract of mid-term or long-term cooperation between a public partner and a private one, for the execution of a technical work or the delivery of a service, against supply. Besides, building scopes are examined, mainly as far as museums are concerned. An analysis is also made on cultural sponsorship contracts looking like PPPs. The second part takes an approach to the status on energy efficiency of public buildings, which is ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

La thèse de doctorat analyse le statut juridique des contrats de Partenariat Public – Privé (PPP) et de l’efficacité énergétique des bâtiments publics. Dans l’Introduction, une référence est faite au droit fondamental à l’eau, notamment en combinaison avec la prohibition du fracking en France, en 2011. La première partie consiste en approche juridique des PPP, qui constituent une catégorie du «contracting out» alternatif. Les neuves lois 4412/2016 sur les contrats publics et 4413/2016 sur les concessions sont appliquées inter alia à des PPP. Le contrat de PPP est défini comme contrat écrit impliquant des obligations réciproques et une coopération à terme moyen ou long, entre un partenaire public et un partenaire privé, pour l’exécution d’une œuvre technique ou la prestation d’un service, contre prestation. En outre, ce sont les PPP portant sur des édifices, surtout des musées, qui sont examinés. Une analyse est aussi faite en matière de la loi des contrats de mécénat culturel, qui sont ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2025)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48220
ND
48220
Εναλλακτικός τίτλος
Public-private partnerships (PPPs) and energy efficiency of public buildings
Συγγραφέας
Μανιάτης, Αντώνιος του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Ευστρατίου Παύλος - Μιχαήλ
Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος
Λαζαράτος Παναγιώτης
Βλαχόπουλος Σπυρίδων
Ηλιάδου Αικατερίνη
Παπασπύρου Νικόλαος
Χρήστου Βασιλική
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Δημόσιες συμβάσεις; Δίκαιο δημοσίων έργων; Δίκαιο ενέργειας; Δίκαιο περιβάλλοντος; Ενεργειακή απόδοση κτιρίων; Ενυδάτωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων; Κλιματική αλλαγή; Νερό; Σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ); Υγεία / Υγιεινή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
578 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.