Ανακάλυψη καινοτόμων βιοκαταλυτών μυκητιακής προέλευσης και εφαρμογή τους στη βιοεξυγίανση χλωριωμένων αρωματικών ρύπων

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή στόχευσε στην ανακάλυψη και τροποποίηση βιοκαταλυτών με εφαρμογή στη βιοεξυγίανση χλωριωμένων αρωματικών ρύπων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού ακολουθήθηκαν δύο μέθοδοι. Η μία βασίζεται στην εκμετάλλευση μικροοργανισμών που προέρχονται από ελάχιστα μελετημένα οικοσυστήματα και στη μελέτη των μηχανισμών με τους οποίους αυτοί αποτοξικοποιούν ξενοβιοτικά. Η δεύτερη μέθοδος βασίζεται στην in silico αναζήτηση και ανακάλυψη πρωτεϊνικών αλληλουχιών με πιθανότητα δράσης σε αρωματικούς ρύπους και η τροποποίηση των ενζύμων αυτών με εργαλεία πρωτεϊνικής μηχανικής, για τη βελτίωση των ιδιοτήτων τους. Η έρευνα αυτή εμπίπτει τόσο στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας και στο πεδίο της Βιοκατάλυσης. Στο πρώτο κομμάτι της διατριβής μελετήθηκε το δυναμικό 104 μυκητιακών στελεχών για τη βιομετατροπή δύο χλωριωμένων αρωματικών ρύπων, της 2,4-διχλωροφαινόλης (2,4-DCP) και του 2,4,5-τριχλωροδιφαινυλίου (PCB29). Οι μύκητες αυτοί είχαν απομονωθεί ως συμβιώτες θαλάσσιω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis aimed to the discovery and modification of biocatalysts to be applied in the bioremediation of chlorinated aromatic pollutants. Two methods were followed in order to achieve this objective. One is based on the exploitation of microorganisms from poorly studied ecosystems and the study of the mechanisms by which they detoxify xenobiotics. The second method is based on the in silico search and discovery of protein sequences with potential activity on aromatic pollutants and modification of these enzymes by protein engineering tools in order to improve their properties. This research falls into both fields of Environmental Biotechnology and Biocatalysis. In the first part of the thesis, the potential of 104 fungal strains for the biotransformation of two chlorinated aromatic pollutants, namely 2,4-dichlorophenol (2,4-DCP) and 2,4,5-trichlorodiphenyl (PCB29) was studied. These fungi were isolated as symbionts of marine invertebrates, which were collected from different r ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46764
ND
46764
Εναλλακτικός τίτλος
Discovery of novel fungal biocatalysts and their application in bioremediation of chlorinated aromatic pollutants
Συγγραφέας
Νικολάιβιτς, Ευστράτιος Λουκάς
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών (IV). Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Τόπακας Ευάγγελος
Κολίσης Φραγκίσκος
Φωκιαλάκης Νικόλαος
Κέκος Δημήτριος
Δέτση Αναστασία
Χατζηνικολάου Δημήτριος
Δημαρόγκωνα Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογικές Επιστήμες
Μηχανική & Τεχνολογία
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού
Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Βιοεξυγίανση; 2,4-διχλωρο-φαινόλη; 2,4,5-τριχλωροδιφαινύλιο; Διοξυγενάσες; Πολυφαινολοξειδάση; Λακκάση; Μεταβολιτές; Θαλάσσιοι μύκητες; Πρωτεϊνική μηχανική; Χλωροφαινόλες; Πολυχλωριωμένα διφαινύλια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
228 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.