Μοντελοποίηση, προσομοίωση, αριστοποίηση διεργασιών καθαρισμού αερίων με αμίνες

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αφορά στη μοντελοποίηση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση της διεργασίας καθαρισμού αερίων από H2S και CO2 με χρήση υδατικών διαλυμάτων αμινών και ειδικότερα μόνοαιθανολαμίνης (ΜΕΑ).Χωρίζεται σε πέντε γενικές ενότητες εργασίας, οι οποίες περιγράφονται αντίστοιχα στα πέντε κύρια κεφάλαια της διατριβής. Ιδικά, τα κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV χωρίζονται σε τρείς επί μέρους ενότητες: βιβλιογραφική ανασκόπηση, παρούσα συμβολή και συμπεράσματα. Στο έκτο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα και καταγράφονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα ενώ στο παράρτημα της διατριβής περιλαμβάνονται τα φύλλα δεδομένων και αποτελεσμάτων του πακέτου προσομοίωσης PIGASOS.Στα πλαίσια του πρώτου κεφαλαίου γίνεται διεξοδική διερεύνηση της βιβλιογραφίας (πάνω από 600 άρθρα και δεκάδες βιβλία) τα οποία αποδελτιώνονται και ταξινομούνται σε ειδική βάση βιβλιογραφικών δεδομένων. Αναγνωρίζονται και ταξινομούνται με πρωτότυπο τρόπο 67 διαφορετικές διεργασίες καθαρισμού αερίων και περιγράφεται αναλυτικά το ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present work refers to the modeling, simulation and optimization of the gas sweetening processes that use aqueous amine solutions. Especially, it refers to the hydrocarbon vapors’ purification from H2S and CO2 using aqueous monoethanolamine (ΜΕΑ) solutions.The work is divided into five general work packages which are respectively described in the five main chapters of the thesis. Especially, chapters ΙΙ, ΙΙΙ and ΙV are divided into three general sections: Literature Review, Current Contribution and Conclusions. The sixth chapter contains a summary of the conclusions and lists suggestions for further research, while the appendix to the thesis includes the input and output files from the PIGASOS simulation package, developed in the frame of the present work.Within Chapter One an extensive review of the relevant literature is presented (over 600 scientific papers and tenths of specialized books are reviewed and classified in a special literature database. Sixty seven (67) different ga ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Lucrarea se referă la modelarea, simularea și optimizarea proceselor de purificare a gazelor care utilizează soluții apoase de amine şi în special, monoetanolamină (ΜΕΑ).Lucrarea este împărțita în cinci secții generale de lucru, care sânt, respectiv, descrise în cele cinci capitole principale ale tezei. Mai ales, capitolele ΙΙ, ΙΙΙ și ΙV sunt împărțite în trei secțiuni generale: Literatura de specialitate, Contribuția actuală și Concluzii. Al șaselea capitol conține un rezumat al concluziilor și sugestii pentru cercetări în continuare, în timp ce anexa la teza include fișierele de intrare și de ieșire ale pachetului de simulare PIGASOS, dezvoltat în cadrul prezentei lucrări.În cadrul capitolului întâi o verificare extensivă a literaturii de specialitate este prezentată (peste 600 de lucrări științifice și zeci de cărți de specialitate sunt analizate și clasificate într-o bază de date de literatură creată in special. Şaizeci și șapte (67) diferite procese de purificare a gazelor sunt re ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37541
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37541
ND
37541
Εναλλακτικός τίτλος
Modeling, simulation, optimization of gas purification processes that uses aqueous amine solutions
Συγγραφέας
Λάττας, Σπυρίδων του Νικόλαος
Ημερομηνία
2003
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας ΙΙ : Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων
Εξεταστική επιτροπή
Μαρκάτος Νικόλαος- Χρήστος
Μαρίνος- Κουρής Δημήτριος
Κούκιος Εμμανουήλ
Κυρανούδης Χρήστος
Παλυβός Ιωάννης
Μπάφας Γεώργιος
Λυγερός Αργύριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Καθαρισμός Αερίων με Αμίνες; Γλύκανση Αερίων; H2S, CO2, ΜΕΑ, Μονοαιθανολαμίνη, Αμίνες; Μοντέλα Ισορροπίας H2S, CO2, H2O, ΜΕΑ; Μοντελοποίηση Αποστακτικών Στηλών; Προσομοίωση διεργασιών; Αριστοποίηση, Βελτιστοποίηση; Αλγόριθμοι Σύγκλισης; Μέθοδος Σύγκλισης θ; Μέθοδος Complex του Box; PIGASOS
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
308 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)