Εκπαίδευση και οικονομική μεγέθυνση: η επίδραση της εκπαίδευσης στη μεγέθυνση της οικονομίας στην Ελλάδα την περίοδο 1960-2009

Περίληψη

Στόχοι της παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση της σχέσης της εκπαίδευσης με τη μεγέθυνση της οικονομίας και η εκτίμηση της επίδρασης της εκπαίδευσης στην μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας, κατά την χρονική περίοδο 1960-2009, αλλά και κατά την υποπερίοδό της 1981-2009. Η εκτίμηση και για τις δύο περιόδους γίνεται με δύο μεθοδολογίες-υποδείγματα οικονομικής μεγέθυνσης. Το εκτεταμένο νεοκλασικό υπόδειγμα των Mankiw-Romer-Weil (1992) και το ενδογενές υπόδειγμα του Lucas (1988). Αρχικά διερευνάται η επίδραση της εκπαίδευσης στην οικονομική μεγέθυνση της Ελλάδας για την περίοδο 1960-2009. Ως μεταβλητή της εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί προσέγγιση της ποσότητας του ανθρωπίνου κεφαλαίου, χρησιμοποιούνται τα ποσοστά των μαθητών που εγγράφονται στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση (enrolment rates). Επίσης, διερευνάται η επίδραση της εκπαίδευσης στην μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας για την περίοδο 1981-2009. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου συντελέστηκαν σημαντικά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main objectives of this study are to investigate the relationship between education and economic growth and to estimate the effect of education on growth of the Greek economy during the period 1960-2009 and the 1981-2009 subperiod. The estimation is done by using two models of economic growth, the augmented neoclassical model of Mankiw-Romer-Weil (1992) and the endogenous model of Lucas (1988). Initially the effect of education on economic growth in Greece for the period 1960-2009 is investigated. The enrolment rates of students enrolled in primary, secondary and tertiary education is used as a proxy of human capital. Also the effect of education on growth of the Greek economy for the period 1981-2009 is investigated. During this period significant economic and political events (the country joined the EEC, EU and Eurozone) took place. For this estimation, three different variables of human capital were used (data available), in order to test if the different proxy of human capital ...
περισσότερα
i
Κατεβάστε τη διατριβή σε μορφή PDF (3.06 MB)  (Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μετά από δωρεάν εγγραφή)

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.