Σχετικά με το ΕΑΔΔ

Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) top

Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου, από το 1985 και εντεύθεν, από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται σε ψηφιακή μορφή οι διδακτορικές διατριβές οι οποίες απονέμονται από τα ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς και αυτές Ελλήνων που εκπονήθηκαν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και αναγνωρίστηκαν από τον αρμόδιο εθνικό φορέα – ΔΟΑΤΑΠ.

Στον πρόσφατο Ν. 4765 ΦΕΚ Α’ 6/15.1.2021 ορίζονται τα ακόλουθα:

 • Άρθρο 12 «Προσαυξήσεις βάσει τυπικών προσόντων και εντοπιότητας», παρ. 1, εδάφιο α:

  «Η βαθμολογία στον γραπτό διαγωνισμό υποψηφίων των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. προσαυξάνεται ως ακολούθως: α. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών».

 • Άρθρο 16 «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων», παρ. 2, εδάφιο ι:

  «Η προκήρυξη περιλαμβάνει τα αποδεκτά επιστημονικά πεδία, σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών, προκειμένου για τα διδακτορικά διπλώματα».

 • Άρθρο 29 «Κριτήρια επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας», παρ. 1 εδάφιο αα:

  «Οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών Τριτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (κατηγορίες Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.) κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας ανά κλάδο/ειδικότητα, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων: [...] Μόνο για τις κατηγορίες Π.Ε. και Τ.Ε.: αα. διδακτορικό δίπλωμα σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών: τετρακόσιες (400) μονάδες».

Ιστορικό εξέλιξης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) top
1985
 • Νόμος 1566/1985 (αρθ.70 παρ.15) περί συγκρότησης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών από το ΕΚΤ, όπου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση του τίτλου η συμπλήρωση της φόρμας του ΕΑΔΔ.
1986
 • Αξιοποίηση του λογισμικού ΑΒΕΚΤ 3.00 για τη δημιουργία καταλόγου με τα μεταδεδομένα των διδακτορικών διατριβών.
1992-1998
 • Διαδικτυακή διάθεση του καταλόγου των μεταδεδομένων με τη χρήση του διαθέτη «ΕΡΜΗ» ο οποίος υποστήριζε την αναζήτηση με τη χρήση γλώσσας CCL (Common Command Language).
1999
 • Ψηφιοποίηση 12.000 διδακτορικών διατριβών.
 • Μεταφορά των μεταδεδομένων των διδακτορικών διατριβών στο ΑΒΕΚΤ 5.00 το οποίο υλοποιούσε πρότυπα καταλογογράφησης (UNIMARC, UNIMARC Authorities και ISO 2709).
2010
 • Ανάπτυξη υποδομής Ψηφιακού Αποθετηρίου με χρήση του λογισμικού DSpace (ανοικτού κώδικα και εξασφάλιση δυνατότητας φιλικής αναζήτησης στα μεταδεδομένα και διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα, αποθετήρια, πολλαπλές μηχανές και εργαλεία αναζήτησης στο διαδίκτυο (π.χ. Google, Scirus).
 • Εξασφάλιση μακροχρόνιας διατήρησης των ψηφιακών αρχείων.
2014-2018
 • Τακτικές αναπροσαρμογές στο σύστημα διαχείρισης και ηλεκτρονικής κατάθεσης του ΕΑΔΔ. Οι εμπλεκόμενοι (Γραμματείες AEI, ΔΟΑΤΑΠ, διδάκτορες) καθώς και το προσωπικό του ΕΚΤ που επιμελείται τα μεταδεδομένα διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες κατάθεσης και επιμέλειας εύκολα και άμεσα.
2019-2021
 • Νέα πλήρως ψηφιακοποιημένη διαδικασία συγκρότησης και διάθεσης του ΕΑΔΔ, αρχής γενομένης από την εκ νέου σχεδίαση του συστήματος ηλεκτρονικής κατάθεσης, το οποίο αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το ΕΚΤ, ως μέρος της υλοποίησης της εκ νόμου υποχρέωσης του {συγκρότηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (Ν. 1566/85)}, προσαρμοσμένο στα σημερινά δεδομένα της ψηφιακοποίησης των δημοσίων υπηρεσιών.
 • Ενίσχυση της παραγωγής και της παρουσίασης στατιστικών στοιχείων για το σύνολο των διδακτορικών διατριβών, αλλά και σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής.
 • Προσθήκη νέων λειτουργικοτήτων, τόσο για πιο αποτελεσματική αναζήτηση και πλοήγηση όσο και για βελτίωση της διαδραστικότητας με το χρήστη.
Τμήμα της τεχνολογικής αναβάθμισης του ΕΑΔΔ πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου & Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης" που υλοποιείται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» (ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

Η υποδομή του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών top

Το ΕΑΔΔ αποτελείται από δύο διακριτά πληροφοριακά συστήματα, τα οποία αναπτύσσονται και λειτουργούν από το ΕΚΤ:

 • I. το Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης, μέσω του οποίου γίνεται η ηλεκτρονική κατάθεση και διαχείριση των διδακτορικών διατριβών προκειμένου να ενταχθούν στο ΕΑΔΔ &
 • II. το Σύστημα Διάθεσης, μέσω του οποίου είναι δυνατή η online αναζήτηση και διάθεση των διδακτορικών διατριβών που εντάσσονται στο ΕΑΔΔ.
Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών top

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης χρησιμοποιείται αρμοδίως, αποκλειστικά από τις Γραμματείες των Σχολών/ Τμημάτων των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και τον ΔΟΑΤΑΠ (εφεξής «Γραμματείες») και τους διδάκτορες. Το συγκεκριμένο Σύστημα επιτρέπει αποκλειστικά στο αρμόδιο προσωπικό των Γραμματειών και του ΔΟΑΤΑΠ καθώς στους διδάκτορες, να διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες κατάθεσης με εύκολο και άμεσο τρόπο, καθοδηγώντας τους στα διαδοχικά βήματά της.

Επικουρικό ρόλο στη διαδικασία κατάθεσης έχει το Κέντρο Υποστήριξης το οποίο υποστηρίζει τους χρήστες του Συστήματος Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του ΕΑΔΔ. Μέσω του Κέντρου Υποστήριξης παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα πλοήγησης:

Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας των χρηστών μέσω e-mail με τον διαχειριστή του συστήματος.

Οι βασικές αρχές επί των οποίων στηρίζεται η εκ νέου σχεδίαση του συστήματος ηλεκτρονικής κατάθεσης και της εξ ολοκλήρου ψηφιακής εφεξής συγκρότησης του ΕΑΔΔ είναι:

 • η καταχώρηση των στοιχείων αποκλειστικά από τους αρμόδιους χρήστες (Γραμματείες και διδάκτορες),
 • η διασφάλιση της πιστότητας των καταχωρούμενων στοιχείων,
 • η ακεραιότητα του αρχείου,
 • η ορθότητα, η πληρότητα κι η ακρίβεια κατά τη συγκρότηση του ΕΑΔΔ,
 • η ταχύτητα κι η αυτοματοποίηση και
 • η χρήση της τεχνολογίας με ευφυή και φιλικό τρόπο.
Κατάθεση νέας διδακτορικής διατριβής top

Αρμοδίως, οι Γραμματείες και οι διδάκτορες, για την ένταξη μίας διδακτορικής διατριβής στο ΕΑΔΔ, χρησιμοποιούν – με αποκλειστική ευθύνη τους ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο καταχώρησης – το Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης. Πιο συγκεκριμένα, σε συνέχεια της υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής και της έγκρισης τυχόν διορθώσεων που προέκυψαν από επισημάνσεις της εξεταστικής επιτροπής, προκειμένου η διατριβή να ενταχθεί στο ΕΑΔΔ και να απονεμηθεί ο τίτλος στον/στη διδάκτορα, απαιτείται η ολοκλήρωση της παρακάτω ροής εργασιών:

Ι. Ενέργειες που καλείται να κάνει η Γραμματεία:

Α) Η Γραμματεία, αρμοδίως, ενεργοποιεί τη διαδικασία κατάθεσης για τον συγκεκριμένο διδάκτορα, συμπληρώνοντας φόρμα που περιλαμβάνει τα εξής πεδία:

Στοιχεία διδάκτορα
Επώνυμο Διδάκτορα (με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες)
Όνομα Διδάκτορα (με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες)
Πατρώνυμο Διδάκτορα (με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες)
Έτος γέννησης
Φύλο
E-mail
το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ώστε ο διδάκτορας να ενημερωθεί μέσω του Συστήματος Κατάθεσης, προκειμένου να εισέλθει και να συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία στη φόρμα.
Στοιχεία διατριβής
Γλώσσα διατριβής
Τίτλος διατριβής
Γλώσσα τίτλου
Μήνας & Έτος έναρξης
Μήνας & Έτος υποστήριξης
Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΟΑΤΑΠ)
Στοιχεία χορηγούντος ιδρύματος/σχολής/τμήματος
Χώρα ιδρύματος (για ΔΟΑΤΑΠ)
Αριθμός Πράξης ΔΟΑΤΑΠ (για ΔΟΑΤΑΠ)
Ημερομηνία & Έτος Πράξης (για ΔΟΑΤΑΠ)

Με τη συμπλήρωση των στοιχείων από τη Γραμματεία, αποστέλλεται αυτόματα μήνυμα προς τον/τη διδάκτορα, προκειμένου με τη σειρά του/της να συμπληρώσει τα ζητούμενα στοιχεία. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο/η διδάκτορας εντοπίσει κάποιο θέμα σχετικό με τα υπό το Α στοιχεία, επικοινωνεί απευθείας και μόνο με την Γραμματεία για την διόρθωση.

ΙΙ. Ενέργειες που καλείται να κάνει ο/η διδάκτορας:

A) Εισέρχεται στο σύστημα και καταχωρεί πληροφορίες για τα εξής υποχρεωτικά πεδία:

Α Τίτλος Διατριβής
Τίτλος→ Έλεγχος της ορθότητας του τίτλου της διατριβής τον οποίο έχει εισάγει η Γραμματεία.
Γλώσσα τίτλου→ Έλεγχος της ορθότητας του τίτλου της διατριβής την οποία έχει εισάγει η Γραμματεία.
Μεταφρασμένος τίτλος
Γλώσσα μεταφρασμένου τίτλου
Στοιχεία χορηγούντος ιδρύματος
Ακαδημαϊκό Ίδρυμα (από γραμματεία) → Το πεδίο είναι προ – συμπληρωμένο από το σύστημα και εκτείνεται σε επίπεδο πανεπιστημίου, σχολής και τμήματος.
Στοιχεία συνεργαζόμενου ιδρύματος
Εφόσον μέρος της διατριβής έγινε σε συνεργασία με ένα ή περισσότερα ιδρύματα πέραν του χορηγούντος τον τίτλο, επιλέγεται το πεδίο φορέας και εισάγεται το όνομα του συνεργαζόμενου ιδρύματος.
Στοιχεία εντύπου διατριβής
Σε αυτό το σημείο συμπληρώνεται ο αριθμός των σελίδων της διατριβής από όλους τους τόμους που την απαρτίζουν και επιλέγονται τα αντίστοιχα πεδία, εφόσον στη διατριβή περιλαμβάνονται: εικόνες, πίνακες, χάρτες, σχήματα ή γραφήματα.
Θεματικό περιεχόμενο διατριβής
Επιλέγεται το επιστημονικό πεδίο στο οποίο εντάσσεται το θεματικό αντικείμενο της διατριβής από την προεπιλεγμένη λίστα στην οποία περιλαμβάνονται 3 ιεραρχικά επίπεδα:
 • Γενικό επιστημονικό πεδίο – 1ο επίπεδο
 • Ειδικό επιστημονικό πεδίο – 2ο επίπεδο
 • Εξειδίκευση επιστημονικού πεδίου– 3ο επίπεδο
Λέξεις κλειδιά (στα ελληνικά και στα αγγλικά)
Προσθήκη περίληψης (στα ελληνικά και στα αγγλικά)
Β Αρχεία διατριβής και παραρτήματα (Data Sets)
Για κάθε ψηφιακό αρχείο που μεταφορτώνεται, πρέπει να επιλέγεται το κουμπί "Επεξεργασία Μεταδεδομένων" ώστε να συμπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν στην περιγραφή του εκάστοτε αρχείου. Απαιτείται κατ' ελάχιστον να μεταφορτώσετε το ψηφιακό αρχείο της διατριβής με τις κάτωθι προδιαγραφές: 1) Το ψηφιακό αρχείο της διατριβής να είναι το τελικό – μετά τις επισημάνσεις της εξεταστικής επιτροπής. 2) Ο μορφότυπος του ψηφιακού αρχείου της διατριβής σας να είναι pdf χωρίς κλείδωμα. 3) Ο τύπος του ψηφιακού αρχείου να είναι το «Κύριο σώμα» της διατριβής.
Για τα υπόλοιπα ψηφιακά αρχεία, απαιτείται κατ’ ελάχιστον η συμπλήρωση του τύπου από την αναδυόμενη λίστα και μια σύντομη περιγραφή του περιεχομένου.
Γ Το Ερωτηματολόγιο για την εθνική στατιστική για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου
Ο διδάκτορας καλείται να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο για την εθνική στατιστική που διενεργεί το ΕΚΤ, για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου, ως η Εθνική Στατιστική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές και εθνικές στατιστικές για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία (Ν. 4623/2019, ΦΕΚ Α' 134). Σημειώνεται ότι το ΕΚΤ δεσμεύεται στην τήρηση του Στατιστικού Νόμου Ν. 3832/2010 όπως ισχύει, και της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 όπως ισχύει και Ν. 4624/2019, ΦΕΚ Α'134, όπως ισχύει). Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται, ανά έτος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://metrics.ekt.gr/phd-holders. Η έρευνα είναι απογραφική.
Δ Υπεύθυνη Δήλωση
Πριν την οριστική Υποβολή, ο διδάκτορας καλείται να υποβάλει:
1. Υπεύθυνη Δήλωση περί:
Α. ορθότητας και πληρότητας στοιχείων (προσωπικών και μεταδεδομένων) και κατάθεσης ακριβούς αντιγράφου της διδακτορικής διατριβής σε μορφή pdf στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του ΕΑΔΔ.
Β. παραχώρησης στο ΕΚΤ της μη αποκλειστικής άδειας διάθεσης των μεταδεδομένων και του ψηφιακού αρχείου της Διδακτορικής Διατριβής.
Γ. αποδέσμευσης της διδακτορικής διατριβής, με σκοπό την ψηφιακή διάθεση και αναζήτησή της μέσω του Συστήματος Διάθεσης του ΕΑΔΔ.
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
2. Αποδοχή Όρων Χρήσης και Πολιτικής Ασφαλείας και Απορρήτου - Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του ΕΑΔΔ

*Κατάθεση διδακτορικής διατριβής παρελθόντων ετών

Για τις διδακτορικές διατριβές παρελθόντων ετών οι οποίες έχουν εκπονηθεί σε ελληνικά πανεπιστήμια ή έχουν αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ και δεν έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών για οποιοδήποτε λόγο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ένταξή τους, οι διδάκτορες πρέπει να απευθύνονται στις σχολές από τις οποίες έλαβαν τον τίτλο ή στον ΔΟΑΤΑΠ αντίστοιχα, προκειμένου να εκκινήσει η προαναφερόμενη διαδικασία.

ΙΙΙ. Ενέργειες που καλείται να κάνει το ΕΚΤ:

Τα αρμοδίως εξουσιοδοτημένα στελέχη του ΕΚΤ:

Α) Προβαίνουν σε τυπικό έλεγχο ως προς την τήρηση των ζητούμενων στοιχείων, μετά το πέρας του οποίου, ολοκληρώνεται επιτυχώς η διαδικασία κατάθεσης της διδακτορικής διατριβής στο ΕΑΔΔ.

Β) Ενημερώνουν τους χρήστες (Γραμματείες και διδάκτορες) για την επιτυχή καταχώρηση της διατριβής, προκειμένου να προχωρήσει η απονομή του τίτλου και αποστέλλει το σχετικό σύνδεσμό (link) της.

Γ) Διαχειρίζονται το χρόνο αποδέσμευσης της διδακτορικής διατριβής, όπως έχει οριστεί από τον διδάκτορα.

Δ) Συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται και παράγουν στατιστικές βάσει των απαντήσεων των διδακτόρων στα ερωτηματολόγια της εθνικής στατιστικής έρευνας για τους νέους κατόχους διδακτορικού τίτλου, στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του ΕΚΤ ως Εθνικής Αρχής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.

Το Σύστημα Διάθεσης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών top

Το ΕΚΤ, σε εκπλήρωση του θεσμικού του ρόλου, ως Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης, προάγει τη συγκέντρωση, την τεκμηρίωση και τη διάθεση έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου στην ελληνική και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και προωθεί την Ανοικτή Επιστήμη και Ανοικτή Πρόσβαση.

Οι βασικές αρχές επί των οποίων στηρίζεται η διάθεση του περιεχομένου του ΕΑΔΔ είναι:

 • η προάσπιση και η ενίσχυση της ανοικτής πρόσβασης στην ερευνητική γνώση,
 • η προώθηση της νέας επιστημονικής γνώσης,
 • η ενίσχυση των νέων ερευνητών στην προσπάθειά τους να καταστήσουν το έργο τους γνωστό και προσπελάσιμο στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα, και το ευρύ κοινό.

Στo Σύστημα Διάθεσης διατίθενται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν συγκεντρωθεί από την έναρξη ισχύος του νόμου έως σήμερα. Το Σύστημα Διάθεσης αναπτύσσεται με εσωτερική τεχνογνωσία του ΕΚΤ.

Για το σύνολο των διατριβών διατίθενται μεταδεδομένα, ήτοι στοιχεία τα οποία τις αφορούν, τις συνοδεύουν και τις τεκμηριώνουν, όπως ο τίτλος, η περίληψη, το ονοματεπώνυμο του διδάκτορα, το επιστημονικό πεδίο, το έτος απονομής του διδακτορικού τίτλου, το εκπαιδευτικό ίδρυμα, τα ονοματεπώνυμα των μελών της εξεταστικής επιτροπής, οι λέξεις – κλειδιά, η χώρα και η γλώσσα. Για τη συντριπτική πλειοψηφία των διδακτορικών διατριβών διατίθεται το ψηφιακό αρχείο της διδακτορικής διατριβής για ξεφύλλισμα και online ανάγνωση.

Το Σύστημα Διάθεσης παρέχει σε απλούς και εγγεγραμμένους χρήστες τις κάτωθι υπηρεσίες:

Υπηρεσίες Απλός Χρήστης Εγγεγραμμένος Χρήστης
Απλή και σύνθετη αναζήτηση μιας διατριβής μέσω των πεδίων των βιβλιογραφικών εγγραφών.
Πλοήγηση με βάση καθορισμένα πεδία βιβλιογραφικών εγγραφών (επιστημονικό πεδίο, ίδρυμα, συγγραφέας, χώρα, γλώσσα, έτος απονομής του διδακτορικού τίτλου).
Προβολή για ανάγνωση του ψηφιακού κειμένου μιας διατριβής.
Μεταφόρτωση (download) του ψηφιακού αρχείου μιας διδακτορικής διατριβής.

Το ΕΑΔΔ αξιοποιείται στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του ΕΚΤ, ως Εθνικής Αρχής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, για τη συλλογή δεδομένων για τους διδάκτορες και τις διδακτορικές διατριβές.


Πολιτική Ασφαλείας & Προσωπικά Δεδομένα top

Το ΕΑΔΔ ακολουθεί τις διατάξεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ο νόμος ορίζει και προσδιορίζεται αναλυτικά στην «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».